Glossario

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ci sono al momento 57 termini nel glossario che cominciano con la lettera P.
Ppapàzzu
pupazzo - si rumpìu u papàzzu si è rotto il meccanismo


parimài
scongiuro, auspicio che non avvenga mai qualcosa di spiacevole 


passiļļàpeļļìcchja
buccia, pelle di vegetali - A panza esti i peļļìcchja, cchjù mangi e cchjù stendìcchja (la pancia è di pelle, più mangi e più si allarga)pezzòtta
forma intera, grande pezzo, in genere di formaggio - dammi nu mmòrzu i ļļà pezzòtta i casu (dammi un pezzo di quella forma di formaggio)


pìlu
pelo, inteso anche come "pube" (vedi il film Qualunquemente)pràca


pùlici
pidocchio, pulce - puru i pùlici ndànnu a tùssi (anche le pulci hanno la tosse)


putìχa
bottega