ita I eng
   
 
Tesori di Calabria I Racconti
MALIA BEN FATTA SIA MA CU' A FACI NON VIDI A FACCI MIA
L RACCONTO CI E' STATO TRASMESSO DA CALLEA AURELIA
di BRANCALEONE

MALIA BEN FATTA SIA MA CU' A FACI NON VIDI A FACCI MIA


Nu iornu San Petru tornau a casa e 'nci dissi a so' mamma: Mamma u Maestru mi voli e ieu mi 'ndi vaiu cu ighu pecchi' mi dissi ca ieu 'ndaiu a fari grandi cosi e non pozzu restari a casa cu vui.
Ora a mamma i san Petru era na fimmina chi s'intendia di fattura e malia e quandu 'ntisi accussi' pensau: Si a st'omu si pari ca mi caccia a me fighiu da casa accussi, senza doluri i cori, cu tantu bisogno chi 'ndavimu, si sbaghia. Non si bastava unu ora voli puru l'attru? Non mi si preoccupa ca ora vidimu cu a vinci.
Allura chiamau a so fighiu e 'nci dissi: Petru mi pari giusto ca prima i parti 'mbitamu u maestru i mangia a casa, ighu è tantu bonu cu tia e to frati e nui non ci ficimu mai nu doviri , perciò domani dinci ca è 'mbitatu 'nti nui.San Petru tuttu cuntentu iu 'nto Signuri e si dissi: Maestru, me mamma vi manda a diri si 'ndi dati l'onori i mangiati a casa nostra domani. Gesù u guardau e 'nci dissi: cu tuttu u cori Petru! potivi pensari mai ca ti rifiutava cocchji cosa?.
A mamma i san Petru na vota chi seppi a risposta chiamau i vicini e si dissi: 'ndavimu a preparari nu bellu pranzu ca domani veni u Maestru e 'ndavimu a fari bella figura.
E si misuru a cucinari du bonu e du megghiu. Quandu tuttu fu prontu e i vicini si 'ndi tornaru a loru casa era già notti.
A mamma i san Petru restau sula.
S'indiiu sutta o catoiu e preparau na fattura pe mi faci u Signuri i si sperdi di so' figghiu. Tornau supra a casa a misi a fattura sutta o scaluni da porta e poi iu e si curcau.
U iornu dopu si iarzaru e ficiru tutti i preparativi po pranzu, poi san Petru iu i pigghia u Signuri . Quandu rrivaru davanti a casa u Signuri, chi tuttu vidi e tuttu sapi, si fermau chiamau a san Petru e 'nci dissi: Petru ti cercu nu favuri, voghiu i mi trasi a 'mbrazza intra a to casa. E Petru 'nci rispundiu: ma figurativi Maestru cu quantu amuri vu fazzu. U pigghiau a 'mbrazza e u trasiu intra sutta all'occhi 'rraggiati i so mamma; ch'intantu pensava: Ma facisti sta vota! ma non è ditta! Ma comunqui i fici i si 'ssettunu a tavula e chiamau pemmi portunu u mangiari e mentri l’omini mangiavunu, i fimmini trasivunu e nescivunu da cucina portandu roba e nughu i badava. A menzu a ghu iri e veniri nughu s'accorgìu ca a mamma i san Petru ìu e cacciau a fattura du scaluni e a misi supra o stiputu da porta murmuriandu: vogghiu i viu chi faci ora. E tornau ammenzu all'attri. Na vota chi finiru i mangiari u Signuri si iarzau, benidiciu a tutti e dissi: Ora é ura i 'ndiamu Petru e siccomu quandu vinnimu fusti accussi bono e mi portasti intra a 'mbrazza, ora sugnu ieu chi ti portu fora comu facisti tu. San Petru e so mamma specialmenti cuminciaru i dinnu: non sia mai Maestru ca Tu po portari a mia 'mbrazza fora, diciva Petru, e so mamma: semmai è doviri i me figghiu. U Signuri i guardau e dissi: Petru non ti portu fora a 'mbrazza pe' umiliazioni ma pe' nsegnamentu. E poi guardando a so' mamma 'nci dissi: Fimmina, ricordati ca a malia ben fatta sia ma cu a faci na vidi a facci mia.
 
 
   
credit admin © copyright
 
Sponsor
Gruppo Palazzo Spinelli Flores, Università del Restauro Istituti Cavour Pacinotti Istituti Paritari Cavour Pacinotti, Firenze